Guadeloupda terjimeçiler

Goroda Perevodov Inc — Halkara terjimeçiler tory

Üstünliklerimiz

Hyzmatlarymyz

Islendik ýerde terjimeçiler

Islendik şäherde we islendik ýurtda hünärmen terjimeçiler berýäris

Terjime hyzmatlary

Islendik göwrümiň we çylşyrymlylygyň terjimesini berýäris, takyk terminologiýany we asyl nusgasyna stilistik wepalylygy üpjün edýäris

Notarius tarapyndan terjime edilen

Notarius tarapyndan resmi taýdan tassyklanan terjimeleri berýäris. Netijeler kurýer tarapyndan iberilýär.

Islendik ýurt üçin Apostil

Islendik ýurtdaky döwlet edaralaryna tabşyrmak üçin daşary ýurtda resul almaga kömek edýäris

Konsullygyň kanunlaşdyrylmagy

Daşary ýurtdaky döwlet edaralaryna tabşyrmak üçin resminamalary konsullyk taýdan kanunlaşdyrmaga kömek edýäris